Introductie
Prepare for the expected
Ecokosten, Marketing en Inkoop.
Ecokosten, Marketing en Inkoop
Ecokosten/Waarde verhouding
Ecokosten/Waarde verhouding

Duurzaamheid

Niemand is er per sé op uit om het milieu te belasten. Toch is het belasten van het milieu een alledaagse zaak als gevolg van handelen van consument en bedrijf. Vanwege toenemende welvaart, bevolkingsgroei en noodzaak om CO2 emissie stijging een halt toe te roepen zal langzaam maar zeker de milieubelasting  verdisconteerd worden in de kostprijs en bedrijfsresultaat.

Om vandaag verantwoorde keuzen te maken met het oog op de toekomst is het slim om met de toekomstige kostprijs rekening te houden. Dat doet de producent door bij b.v. inkoop en R&D  milieubelasting in de (kost) prijs te verdisconteren! Dat zorgt voor innovatie in de richting van duurzame winst. Waardecreatie en het verdisconteren van milieu belasting (preventie) op product en bedrijfsniveau is een kerncompetentie van Sustainable Endeavour.

Duurzaamheid vraagt bij opschaling vandaag de dag bedrijfsintern om een zakelijke benadering en het verbinden van het milieu en economisch domein.bij inkopers, producenten, handel en logistiek. Sustainable Endeavour zorgt voor dat inzicht en overzicht op terreinen als grondstoffen, energie, (toxische) emissies, CO2, landgebruik, een heldere strategie en een strakke verantwoording.

Indicatoren milieubelasting
Er is een grote verscheidenheid aan milieu-indicatoren, elk met zijn eigen toepassingsgebied. Zie bijgaand overzicht. De vertaling van product- en bedrijfsmilieubelasting in monetaire termen is een speerpunt van SE.
Download de PDF: “Eco-costs and other important product, service and business environmental burden indicators
Baten en Kosten
Door moderne calculatietechnieken wordt inzicht verkregen in de product kosten en daarmee samenhangende milieubelastingkosten: Life Cycle Costing (Value) en Life Cycle Analyses (Eco-costs). Die zijn van groot belang voor product ontwikkeling en positionering in de markt. Sustainable Endeavour zorgt voor efficiënte berekening en interpretatie.
Meet duurzaamheid
Wat betekent het verbinden van het milieu en economisch domein? Hoe duurzaamheid meten? Duurzaamheid wordt bepaald door de waarde van producten of bedrijven en de daarmee samenhangende milieubelasting Hoe lager de index des te duurzamer het product of bedrijf!
Masterclasses en Advies
Integratie van milieu duurzaamheid in de bedrijfsvoering: administratie, product R&D, inkoop, marketing en winst & verliesrekening. Waarom zou uw bedrijf dat doen en hoe pakt u dat aan! In Masterclasses (twee à driemaal per jaar) brengen we de omgang met voorhanden informatie en indicatoren voor het voetlicht en oefenen daarmee toegespitst op uw situatie.Bedrijf klaar voor de toekomst – Duurzame milieuwinst
Om uiteenlopende redenen streven bedrijven naar duurzame bedrijfswinst. Hoe wordt die winst berekend? Het resultaat wordt op jaarbasis vertaald in een milieu P&L. Zie bijgaand artikel: “Building Sustainable Profit” (PDF)